Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument

Introductie
U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

Kantoorgegevens
De kerngegevens van ons kantoor treft u aan in onze dienstenwijzer, die als bijlage bij deze brief aantreft. In de dienstenwijzer vindt u onder meer onze adresgegevens, klachtenregeling en het registratienummer waaronder wij staan ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Onze dienstverlening
Elke klant is voor ons uniek en elke adviesvraag betekent dus maatwerk. Wat wij exact voor u kunnen betekenen hangt af van uw specifieke wensen en omstandigheden. Wij kunnen dit overigens niet alleen bereiken, samen met u doorlopen we onderstaand adviesproces. Tijdens het adviesproces proberen wij u inzichten te geven in zaken die voor u van belang zijn alvorens u een beslissing neemt. In het algemeen zijn wij onze klanten op het gebied van verzekeringen en kredieten als volgt van dienst:

• Inventarisatie;
Uitgangspunt van het advies is het uitgebreid in kaart brengen van uw persoonlijke situatie. Daarbij bespreken wij onder andere uw wensen ten aanzien van bijvoorbeeld de hypotheek, pensioen of verzekering en uw financiële situatie. Maar ook gaan wij in dit gedeelte van het adviesgesprek na waar uw prioriteiten liggen.

• Analyse;
Op basis van de verkregen gegevens wordt een analyse gemaakt. In deze fase lichten wij de verschillende mogelijkheden toe en geven aan wat naar ons oordeel de voor- en nadelen van deze mogelijkheden zijn.

• Advies;
Op basis van de inventarisatie en analyse komen we uiteindelijk tot een concreet advies. Hierin geven we exact aan welke productvorm of juridische stappen naar ons oordeel goed past bij uw wensen en mogelijkheden. Ons advies is gebaseerd op onze kennis van de producten van een aantal financiële instellingen waarmee wij regelmatig samenwerken. Wij zijn vrij in onze advisering. Met geen enkele bank of verzekeringsmaatschappij zijn wij een verplichting aangegaan om specifiek de producten van die instelling te adviseren of te bemiddelen. Dit advies wordt u schriftelijk aangeboden en in een mondeling gesprek toegelicht. In dit gesprek worden al uw eventuele vragen beantwoord.

Wij adviseren niet, zoals de wet dat noemt, op basis van een objectieve analyse, maar dat neemt niet weg dat onze adviezen objectief zijn en gebaseerd op een analyse van uw persoonlijke situatie.

• Bemiddeling;
Indien u dat wenst verzorgen wij namens u alle contacten met de financiële instelling, notariaat, of anderszins waarbij u overweegt een product of dienst af te nemen. Dit met het doel dat de door ons geadviseerde constructie op correcte wijze door de aanbieder wordt uitgevoerd.

• Nazorg;
Wij kunnen u ook van dienst zijn nadat u het door u gewenste financieel product heeft aangeschaft. Deze begeleiding kan bestaan uit beantwoording van algemene vragen over het betreffende product of aanpassing van het product vanwege gewijzigde omstandigheden (bijvoorbeeld echtscheiding, verhuizing e.d.).


Hoe worden wij beloond?
Om u goed te kunnen adviseren, moeten wij de nodige tijd investeren. Het exacte aantal uren hangt sterk af van uw persoonlijke situatie maar ook van uw adviesvraag. Onderstaande tabel geeft de kosten per uur aan.

Adviseur € 110,00 excl. BTW  
Administratief   € 70,00  excl. BTW   

Dit zijn de bedragen 2012, deze zullen jaarlijks worden geïndexeerd met de CBS loonindex.

Omdat wij begrijpen dat u graag vooraf wenst te weten hoe hoog onze kosten zijn hebben
wij voor een aantal veel voorkomende adviezen/bemiddelingen vaste tarieven gemaakt.

Advies en bemiddeling hypotheek ondernemer€  2.750 -  
Advies bestaande hypotheek€    600, -
Advies mutatie bestaande hypotheek€ 1.200, -
Advies en bemiddeling arbeidsongeschiktheidsverzekering€     750,-  
Onderhoud arbeidsongeschiktheidsverzekering€     250,- per jaar

            
Indien u uitvoering van het advies wenst en dit is niet opgenomen in het projecttarief dan worden opnieuw afspraken gemaakt over de kosten hiervan.

Advies kan ook los van bemiddeling worden afgenomen, hierover maken wij graag afspraken met u.

Nazorg bieden wij vooralsnog alleen op uurbasis aan.

Indien uw verzoek niet of niet volledig onder bovenstaande diensten valt doen wij u graag een passend aanbod.

Aan het begin van onze werkzaamheden zullen wij u, indien u dat wenst, adviseren welk beloningssysteem voor uw situatie passend is.

Hoogte provisie
Of wij nu door de financiële instelling werden beloond of door u rechtstreeks, in beide gevallen betaald u naar het werk dat wij voor u verzetten. Hieronder geven wij u een overzicht van de beloningsvormen (declaratie of provisie) die wij hanteren voor de verschillende producten. Hierbij hebben wij een bandbreedte aangegeven van de minimale en maximale kosten. Deze bandbreedte geeft aan wat gemiddeld de kosten van onze dienstverlening is.

In onderstaande tabel geven wij u een overzicht van onze diensten en de beloning voor deze diensten. Bovendien kunt u zien hoeveel uur wij gemiddeld besteden aan deze verschillende diensten.

Uiteraard betreft dit slechts gemiddelden. Indien het niet mogelijk blijkt om in uw situatie binnen de aangegeven bandbreedtes te blijven, omdat wij meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen, dan zullen wij dit zo spoedig mogelijk met u bespreken.

ProductAard van
onze
dienst
ReikwijdteIndicatie
aantal uren
Vergoeding
uitsluitend
via cliënt
hypotheekadvisering
bemiddeling
nazorg
3 aanbiedersmin. 15 
max. 30 
 
min. € 750,-
max. € 3.500,-
oudedags-
voorziening
particulier
advisering
bemiddeling
nazorg 
3 aanbiedersmin. 8
max. 15
min. € 750,-
max. € 2.750,-
fiscaal
gefaciliteerde
bankspaar-
producten
advisering
bemiddeling
nazorg
3 aanbiedersmin. 5
max. 25 
 
min. € 750,-
max. € 2.750,- 
overige
complexe
financiële producten
advisering
bemiddeling
nazorg
3 aanbiedersmin. 5
max. 25
min. € 750,-
max. € 2.750,-


Hoe leest u deze tabel?

Product   :producten waarover wij regelmatig adviseren. 
Aard van onze dienst :welke diensten leveren wij voor dit product.  
Reikwijdte                             :van hoeveel financiële instellingen wij gebruikelijk de producten analyseren  voordat wij u daaruit een advies geven. 
Indicatie aantal uren   :het aantal uur dat wij gemiddeld investeren in een desbetreffend advies. Dit zijn gemiddelden. Uw situatie kan hiervan afwijken. Uiteraard informeren wij u tijdig indien die afwijking zich voordoet.  
Vergoeding via cliënt  :de gemiddelde vergoeding van onze kosten indien wij al onze kosten rechtstreeks aan u in rekening zouden brengen.


Afwijkingen van het gemiddelde
Zoals aangegeven geeft de tabel hierboven een gemiddeld beeld van onze werkzaamheden weer. Het kan heel goed zijn dat wij, na verdieping in uw specifieke situatie, tot de constatering komen dat wij in uw situatie meer of minder tijd moeten investeren om tot een passend advies te komen. Daarom ziet u voordat u definitief besluit om wel of niet ons advies op te volgen exact wat onze kostenvergoeding zal zijn.

U hebt in het verleden ook altijd betaald voor het advies. Dit was echter voor u niet zichtbaar omdat de kosten van het advies verwerkt waren in de kosten van de afgenomen producten.

Vragen?
Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn. Heeft u nog vragen? Stel ze ons gerust.

Via onderstaande link opent u het Dienstverleningsdocument (DVD) in PDF

Dienstverleningsdocument

Realisatie: TiDi Graphics