Dienstenwijzer

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door CONFIDO ZAKELIJK.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?
CONFIDO ZAKELIJK biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van o.a. verzekeringen, hypotheken, pensioenen en financiële planning. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.

De adviseurs van CONFIDO ZAKELIJK zijn aangesloten bij:
VFFP, de vereniging voor Financieel Planners en Adviseurs - Luc Fermont FFP
SEH,  de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs - Luc Fermont FFP en Abko Nijsse

Onze diensten

Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van schadeverzekeringen, levenverzekeringen, hypotheken, pensioenen, financiële planning, consumptief krediet en spaarrekeningen.

Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn.
Op al deze gebieden helpen wij u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien het nodig en wenselijk is, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten.

Wat verwachten wij van u?
Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d.

Hoe kunt u ons bereiken? 

Bezoekadres    Axelsestraat 40, 4537 AK Terneuzen

Postadres         Postbus 227, 4530 AE Terneuzen

Telefoon            (0115) 61 54 41
Email                 info@confidozakelijk.nl
Internetadres     www.confidozakelijk.nl

Betalingen
Hypotheken en kredieten
Alle betalingen, die u in verband met een afgesloten hypotheek of krediet verschuldigd bent aan de geldverstrekker(s), dient u rechtstreeks te voldoen. U ontvangt daarvoor periodiek een acceptgiro of nota van de desbetreffende geldverstrekker, of de betaling wordt voldaan via automatische incasso. U kunt zelf uw wijze van betaling kiezen bij het sluiten van de hypotheek of het krediet. Wij raden u aan deze betalingen tijdig te verrichten resp. te zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening. Achterstand in betaling levert later hoge inhaalbetalingen op, of mogelijk zelfs problemen met de geldverstrekker.

Verzekeringen
Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kunt u via ons kantoor doen door middel van automatische incasso of acceptgiro, of rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Per polis zullen wij daarover met u afspraken maken.
Als u de premies via ons betaalt, heeft u direct aan uw betalingsverplichting tegenover de verzekeraar voldaan. De verzekeringsdekking blijft dus altijd ongewijzigd in stand. Blijft betaling (aan ons) uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich - dreigen - voor te doen, dan zullen wij u tijdig waarschuwen.

Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars
Ons kantoor werkt met een aantal zorgvuldig door ons geselecteerde financiële instellingen (banken en verzekeringsmaatschappijen) voor het afsluiten van hypotheken, verzekeringen, kredieten enz. Wij baseren onze advisering en bemiddeling aan u op een analyse van door ons geselecteerde producten en aanbieders in de markt en onze ervaringen met deze aanbieders. Daardoor zijn wij in staat u het product aan te bevelen dat naar ons oordeel het best past bij uw wensen.

Hoe worden wij beloond?
De beloning voor onze dienstverlening aan u bestaat uit provisie, die door de geldverstrekker of verzekeraar rechtstreeks aan ons wordt betaald. U wordt daarvoor niets in rekening gebracht. Deze provisie is afhankelijk van de hoogte van het gesloten hypotheekbedrag en/of van de hoogte van de verzekeringspremies of verzekerde som.

Voor sommige van onze diensten berekenen wij u een vergoeding op basis van uurtarieven en/of bedragen per handeling. Vooraf stellen wij u daarvan op de hoogte en geven u een schatting van de kosten. Wij specificeren onze nota’s en de in rekening gebrachte uren dan wel handelingen.

Wettelijke verplichtingen
Ons kantoor heeft volgens de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12012424 voor het uitoefenen van ons bedrijf.
De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Beëindiging van de relatie
U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

Klachtenregeling
Klachten over onze dienstverlening horen wij graag direct van u. Met u kunnen wij dan nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Klikt u hier voor onze interne klachtenregeling.
Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Informatie over het Klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl, of op de algemene informatiesite www.financieleklacht.nl.

Via onderstaande link kunt u de dienstenwijzer als PDF-document openen en printen.

Dienstenwijzer

Realisatie: TiDi Graphics