Algemene Voorwaarden voor CONFIDO ZAKELIJK

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door CONFIDO ZAKELIJK, gevestigd te Terneuzen aan de Axelsestraat 40, 4537 AK, hierna te noemen: ‘CONFIDO ZAKELIJK', en zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van CONFIDO ZAKELIJK en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of personen niet meer voor CONFIDO ZAKELIJK werkzaam zijn.
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door CONFIDO ZAKELIJK gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door CONFIDO ZAKELIJK gesloten overeenkomsten waarbij CONFIDO ZAKELIJK zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht, al dan niet op declaratiebasis, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Waar in deze algemene voorwaarden over opdrachtgever wordt gesproken, moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die met CONFIDO ZAKELIJK, verder ook opdrachtnemer te noemen, in contractuele relatie staat of komt te staan i.v.m. door opdrachtnemer verstrekte offerte, verstrekt advies, gedane aanbieding of gesloten overeenkomst.
1.3 Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt tegen toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk bezwaar gemaakt. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door CONFIDO ZAKELIJK niet geaccepteerd.
1.4 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door CONFIDO ZAKELIJK zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
1.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zal blijken te zijn, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig.
1.6 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden CONFIDO ZAKELIJK slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen CONFIDO ZAKELIJK en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de door CONFIDO ZAKELIJK uitgebrachte offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden CONFIDO ZAKELIJK slechts na diens schriftelijke bevestiging.
2.2 CONFIDO ZAKELIJK behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
2.3 Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.
2.4 Offertes en tarieven van CONFIDO ZAKELIJK zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar of kredietverstrekker.
2.5 Aan CONFIDO ZAKELIJK verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van CONFIDO ZAKELIJK, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
2.6 In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van CONFIDO ZAKELIJK, aan CONFIDO ZAKELIJK heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) CONFIDO ZAKELIJK heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 2 werkdagen na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) CONFIDO ZAKELIJK wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) CONFIDO ZAKELIJK heeft bereikt.
2.7 Digitale, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door CONFIDO ZAKELIJK aan deze verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door CONFIDO ZAKELIJK gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van CONFIDO ZAKELIJK het tegendeel blijkt.

3. Uitvoering
3.1 CONFIDO ZAKELIJK zal de opdracht met zorg uitvoeren en ter zake te allen tijde schriftelijk adviseren.
3.2 Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan CONFIDO ZAKELIJK het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.3 Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk geval alsdan het honorarium en eventuele kosten in overeenstemming met de artikelen 6.2 en 10.1 zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft plaatsgevonden. CONFIDO ZAKELIJK kan de opdracht niet terugnemen indien hij zelf in verzuim is met het nakomen van zijn verplichtingen.

4. Termijnen voor uitvoering
4.1 Alle door CONFIDO ZAKELIJK genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt, zal CONFIDO ZAKELIJK opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.
4.2 Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen. Opdrachtgever dient dan wel reeds uitgevoerde fasen (zie artikel 3) met opdrachtnemer af te rekenen.

5. Vertrouwelijke informatie
5.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
5.2 Door de opdrachtgever aan CONFIDO ZAKELIJK verstrekte persoonsgegevens zullen door CONFIDO ZAKELIJK niet worden gebruikt voor of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover CONFIDO ZAKELIJK op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
5.3 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoongegevens in enige mailinglist e.d. van CONFIDO ZAKELIJK, zal CONFIDO ZAKELIJK de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

6. Medewerking door opdrachtgever
6.1 Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de aan CONFIDO ZAKELIJK verstrekte opdracht zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige, juiste en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
6.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken door opdrachtgever ter beschikking van CONFIDO ZAKELIJK zijn gesteld of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, is CONFIDO ZAKELIJK bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Extra kosten die hieruit voortvloeien kunnen volgens de gebruikelijke tarieven van CONFIDO ZAKELIJK bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Wijzigingen en meerwerk
7.1 CONFIDO ZAKELIJK zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het tijdstip van voltooiing van de opdracht zal worden beïnvloed.
7.2 Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal CONFIDO ZAKELIJK opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden overschreden.

8. Honorarium en betaling
8.1 Bij het sluiten van de overeenkomst wordt door partijen afgesproken op welke wijze het honorarium van CONFIDO ZAKELIJK wordt voldaan. Het honorarium kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar) in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief worden overeengekomen.
8.2 Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.
8.3 Indien na het sluiten van de overeenkomst stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van CONFIDO ZAKELIJK beïnvloeden, is CONFIDO ZAKELIJK gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen, zulks met een maximum van 10%. Opdrachtgever kan in dat geval de overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van opdrachtnemer enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.
8.4 Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW) of assurantiebelasting.
8.5 Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 14 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium. Opdrachtgever zal tevens de volledige gerechtelijke kosten verschuldigd zijn.
8.6 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.7 CONFIDO ZAKELIJK zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen, die in mindering gebracht zullen worden op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het bepaalde in art. 8.1 t/m 8.6 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.
8.8 Verrekening door de opdrachtgever van de door CONFIDO ZAKELIJK gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door de opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door CONFIDO ZAKELIJK uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
8.9 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan CONFIDO ZAKELIJK ook nadien, tijdens de looptijd van de overeenkomst, nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan CONFIDO ZAKELIJK de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

9. Niet toerekenbare tekortkoming
9.1 CONFIDO ZAKELIJK is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor CONFIDO ZAKELIJK redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van CONFIDO ZAKELIJK ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico komen.
9.2 CONFIDO ZAKELIJK is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende omstandigheid zich voordeed en voorzover zij zelfstandige waarde hebben. In ieder geval dient opdrachtgever de kosten van ten behoeve van hem ingeschakelde derden en verder gemaakte kosten volledig te betalen.

10. Inschakeling derden
10.1 Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Terzake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van CONFIDO ZAKELIJK voor alle door opdrachtgever geleden directe en indirecte schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond, hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het laagste van de navolgende twee bedragen:
€ 500.000,00 of een bedrag gelijk aan (exclusief omzetbelasting) 100 maal het totaal bedongen honorarium voor het door CONFIDO ZAKELIJK verstrekte advies. Op elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in aanmerking zal worden genomen.
11.2 Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is CONFIDO ZAKELIJK in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium dat ziet op de overeenkomst waarbij sprake is van een termijnoverschrijding. CONFIDO ZAKELIJK staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen welke door opdrachtnemer worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt noch voor door CONFIDO ZAKELIJK niet schriftelijk gegeven adviezen en inlichtingen. CONFIDO ZAKELIJK is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt of heeft verstrekt.
11.3 Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voorzover de leverancier van bedoelde programmatuur aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.
11.4 Opdrachtgever zal CONFIDO ZAKELIJK vrijwaren in geval van aanspraken van derden. Opdrachtgever zal personeelsleden van CONFIDO ZAKELIJK of door CONFIDO ZAKELIJK ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

12. Verval van recht
12.1 Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf het moment dat opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens CONFIDO ZAKELIJK terzake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van CONFIDO ZAKELIJK bij de uitvoering van de overeenkomst.

13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen CONFIDO ZAKELIJK en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands Recht.
13.2 CONFIDO ZAKELIJK is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Diensverlening (KIFID) onder nummer 300.008416. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter. CONFIDO ZAKELIJK conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies.
13.3 In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van CONFIDO ZAKELIJK bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd.

14. Wijzigingen en aanvullingen algemene voorwaarden
14.1 Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan.

Realisatie: TiDi Graphics