zekerheid voor onderneming en ondernemer

Appeltje voor de dorst

Onderwerpen

Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41 info@confidozakelijk.nl www.confidozakelijk.nlVerhoging AOW
Meer aandacht geven aan terugdringen verzuim
Kent u de huwelijkse voorwaarden van uw zakenpartner?
Claims meteen doorgeven

Ondernemen doen we samen

ga naar het reactieformulier

We leven in een tijd van veel veranderingen. De AOW-leeftijd gaat omhoog. De ziektewet wordt aangepast. En ook het ontslagrecht zal veranderen. Als werkgever heeft u met die veranderingen te maken. Maar u moet ook nog eens tijd vinden om te ondernemen.
Juist daarom is het belangrijk dat u een vaste adviseur heeft op het gebied van verzekeringen. Een adviseur die uw bedrijf door en door kent. En daardoor snel kan signaleren welke veranderingen voor u belangrijk zijn. Wij zijn er voor u.

Verhoging AOW

Na de Tweede Kamer is nu ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de verhoging van de AOW-leeftijd.

Met ingang van 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. Op 1 januari 2013 gaat de AOW-leeftijd met één maand omhoog. Daarna gebeurt hetzelfde in 2014 en 2015. Van 2016 tot en met 2018 komen er jaarlijks twee maanden bij en van 2019 tot en met 2023 drie maanden. Daarmee komt de AOW-leeftijd in 2023 op 67 jaar.

Deze verhoging van de AOW-leeftijd heeft grote gevolgen. Neem bijvoorbeeld de DGA die zelf een oudedagsvoorziening heeft geregeld. In de berekeningen zal altijd zijn uitgegaan van de aanname dat vanaf 65 een AOW-uitkering wordt ontvangen. De oudedagsvoorziening die wordt opgebouwd zal dan in het algemeen worden gebaseerd op het verschil tussen de verwachte behoefte aan inkomen minus de AOW-uitkering.

De ondernemer die bijvoorbeeld een scenario had om met 60 met werken te stoppen, kan door deze verandering van de AOW-leeftijd worden geconfronteerd met twee jaar geen AOW-inkomen. Voor de een zal dit geen probleem zijn. Voor de ander kan dit echter ingrijpende gevolgen hebben.

Als uw adviseur zijn wij graag bereid samen met u te kijken wat de gevolgen van de verhoging van de AOW-leeftijd voor uw individuele situatie is.

top

Meer aandacht geven aan terugdringen verzuim

In politiek Den Haag wordt hard gewerkt aan de modernisering van de Ziektewet. Rode lijn in de aanpassing is dat de werkgeverspremie voor de Ziektewet afhankelijk wordt van de daadwerkelijke instroomcijfers per organisatie en niet meer zoals nu per sector wordt vastgesteld.

Er wordt ook gekeken naar de gevolgen voor de premie die werkgevers betalen voor WGA-uitkeringen. Werknemers die na twee ziektejaren arbeidsongeschikt blijven, krijgen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, een WGA-uitkering.

Op dit moment zijn bedrijven alleen verantwoordelijk voor de WGA-kosten van vaste werknemers. De voorstellen zijn er nu op gericht om werkgevers ook verantwoordelijk te maken voor de kosten voor zieke werknemers met een tijdelijk arbeidscontract. In de Tweede Kamer is het wetsvoorstel vlak voor het zomerreces aangenomen.

Werkgevers krijgen daarmee een steeds groter belang bij een beleid om verzuim te voorkomen en zodra dit verzuim zich toch voordoet dit in tijd niet langer te laten duren dan strikt noodzakelijk is.

Juist in een periode waarin opnieuw de wet- en regelgeving rondom verzuim gaat veranderen, is het verstandig dat wij regelmatig met u contact hebben. Waar mogelijk zullen wij graag met u meedenken hoe u het ziekteverzuim verder binnen uw onderneming kunt terugdringen en de risico’s die voor u overblijven zo goed mogelijk kunt verzekeren.

top

Kent u de huwelijkse voorwaarden van uw zakenpartner?

Er zijn veel ondernemingen met meer dan één eigenaar. Wat ons als financieel adviseur dan vaak opvalt is dat er wel goede afspraken zijn gemaakt tussen de zakenpartners onderling.

Bijvoorbeeld wat er met de winstverdeling gaat gebeuren indien een van de partners arbeidsongeschikt raakt en niet langer in staat is een bijdrage te leveren aan het succes van de onderneming. Of over de wijze waarop de waarde van de onderneming bepaald moet worden indien een van de partners wil uittreden.

Maar heel vaak zien wij ook dat zakenpartners geen idee hebben onder welke voorwaarden hun zakenpartner gehuwd is. Huwelijkse voorwaarden? In gemeenschap van goederen? Geen idee. En ergens hebben veel ondernemers ook de idee dat dit privé is.

Als financieel adviseur denken wij daar toch anders over. Als zakenpartners ga je een verbintenis met elkaar aan. Waarbij de continuïteit van de gezamenlijke onderneming zo min mogelijk in gevaar mag komen door privéomstandigheden aan de zijde van een van de zakenpartners.

Echtscheidingen komen nu eenmaal voor. Maar indien de ene zakenpartner gaat scheiden dan is het toch wel heel zuur voor de andere zakenpartner indien de onderneming verkocht moet worden omdat de ex-echtgenoot recht heeft op een deel van de waarde van de onderneming en de andere zakenpartner dit niet uit zijn liquide middelen kan betalen.

Ook bij het overlijden van een van de zakenpartners kunnen bij diens nabestaanden rechten ontstaan die de achterblijvende zakenpartner dwingen om de onderneming te verkopen om daarmee voldoende financiën vrij te maken om de nabestaanden te betalen.

Als financieel adviseur kijken wij daarom niet alleen wat zakenpartners met elkaar hebben geregeld. Maar ook wat de ondernemers met hun levenspartner hebben geregeld. Want de zorg voor de continuïteit van de onderneming staat bij ons voorop!

top

Claims meteen doorgeven

Wij kunnen ons het goed voorstellen. U opent de post en daar zit dan een brief in van iemand die u op, naar uw idee, volstrekt niet realistische gronden aansprakelijk stelt. De claim is naar uw idee zo idioot dat u besluit er niet eens op te reageren. Dat is dus niet verstandig. Want misschien, heel misschien heeft de verzender van de brief toch een punt.

U heeft waarschijnlijk verzekeringen die uw aansprakelijkheid verzekeren. Maar die verzekeringen kennen bijna altijd de verplichting om de verzekeraar direct te informeren zodra u een claim ontvangt.

Ons advies is dan ook om ons altijd te informeren indien u een aansprakelijkheidsclaim ontvangt. In de meeste gevallen nemen wij dan contact op met de betreffende verzekeraar waar dit risico is verzekerd.

Vaak zien we dan dat de juristen van deze verzekeraar kort maar duidelijk de briefschrijver aangeven dat de claim niet realistisch is. In bijna alle gevallen kan het dossier dan gesloten worden.

Dus ons advies: informeer ons zodra u aansprakelijk wordt gesteld.

top
Disclaimer
Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.