zekerheid voor onderneming en ondernemer

Houd uw blik op de toekomst

Onderwerpen

Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41 info@confidozakelijk.nl www.confidozakelijk.nlExtra voorzorgen voor geval klanten niet betalen
De schade na de schade is vaak het grootst
Vergeet niet tijdig uw jaarstukken te deponeren!
Er gaat veel veranderen

Hup Holland Hup

ga naar het reactieformulier

Terwijl de politiek zich buigt over het Lente-akkoord en het land het druk heeft met de opstelling van het Nederlands elftal, werken u en wij hard om dit land economisch draaiende te houden. Ieder vanuit zijn of haar eigen specialisatie.
Wij zetten onze expertise dagelijks in om onze klanten te ontzorgen op het gebied van financiën en risico’s. In bijgaande nieuwsbrief leest u daar meer over.
Neemt u gerust contact met ons op als u vragen heeft of een aanvullend advies wenst.

Extra voorzorgen voor geval klanten niet betalen

Het risico dat particuliere of zakelijke klanten uw rekening niet kunnen betalen wordt groter. Indien u goederen of diensten levert, heeft u bepaalde rechten. Onder meer het recht van eigendomsvoorbehoud en het retentierecht. Maar aan die rechten heeft u alleen iets wanneer u de juiste procedures volgt. Wij leggen u deze graag in het kort uit.

Bij eigendomsvoorbehoud spreekt u uitdrukkelijk met de klant af dat het eigendom van de goederen die u levert pas op de klant overgaat op het moment dat de factuur is betaald. U moet deze afspraak nadrukkelijk maken. Dit recht volgt dus niet automatisch uit de wet. U kunt dit recht opnemen in uw algemene voorwaarden. Maar in de praktijk kunnen dan weer discussies ontstaan of op de overeenkomst deze voorwaarden van toepassing zijn.

Dat kunt u voorkomen door, voordat u met de klant overeenstemming bereikt, de klant een exemplaar van uw algemene voorwaarden toe te sturen en aan te geven dat deze voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst. Betaalt de klant uw factuur niet, dan mag u uw goederen bij de klant terughalen en de overeenkomst ontbinden. Het eigendomsvoorbehoud geldt ook bij een faillissement van uw klant.

Het recht van retentie is een ander recht dat u kan helpen indien een klant uw nota niet wil betalen. Hierbij gaat het om de situatie dat u goederen van de klant heeft en de klant uw diensten niet wil betalen. Denk bijvoorbeeld aan een auto in een garage. U mag de auto van uw klant onder u houden tot deze de reparatie heeft betaald. Hierbij moet dan wel aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • Uw vordering moet opeisbaar zijn;
  • U moet het goed daadwerkelijk in uw macht hebben;
  • U moet niet eerder afstand hebben gedaan van het recht op retentie;
  • Voor uw klant moet duidelijk zichtbaar zijn dat u het retentierecht uitoefent. Dat kan door middel van een bord in uw winkel, of door inschrijving in openbare registers zoals het Kadaster. Het retentierecht geldt ook bij een faillissement van uw klant.
top

De schade na de schade is vaak het grootst

Waar denkt u aan bij het woord ‘schade’ en ‘verzekering’? Waarschijnlijk denkt u aan een brand of inbraak. Of een ongeval met een van de bedrijfsauto’s. Dat zijn inderdaad allemaal schades die elke dag voorkomen en elke ondernemer kan treffen.

Maar er is nog een andere vorm van schade, en in onze adviespraktijk merken wij dat veel ondernemers daar minder snel aan denken. Dan gaat het om de schade die optreedt doordat de onderneming geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen als gevolg van bijvoorbeeld een brand.

Stel dat u dat overkomt. U bent goed verzekerd. Dus de schade aan het pand wordt volledig vergoed. De aannemer kan snel beginnen en na drie maanden is alles weer als nieuw en toch kan het zijn dat u met een grote financiële kater blijft zitten.

Want gedurende die drie maanden zijn al uw kosten doorgegaan. Denk bijvoorbeeld aan uw personeelskosten. Er zijn maar weinig ondernemers die het lang kunnen volhouden om geen enkele inkomsten te hebben, maar wel gewoon alle bedrijfskosten moeten door betalen.

Via een bedrijfsschadeverzekering valt dit risico te verzekeren. De combinatie van een goede brandverzekering en een goede bedrijfsschadeverzekering geeft de door ondernemer gewenste continuďteit van het bedrijf bij brand. Zo'n bedrijfsschadeverzekering vraagt om een goed advies. Er zijn namelijk allerlei keuzen die u kunt maken.

Bijvoorbeeld de duur van stilstand die u vergoed wilt hebben, maar ook kunnen wij kijken hoe kwetsbaar u als ondernemer bent door bijvoorbeeld het wegvallen van bepaalde publiekstrekkers bij u in de directe omgeving. Denk aan een grote supermarkt. Ook wanneer bij zo'n publiekstrekker brand uitbreekt, kan dat bij u tot schade leiden omdat er tijdelijk ook bij u minder klanten komen.

Wij analyseren graag samen met u waar de continuďteit van uw onderneming de meeste risico’s loopt. Op basis van deze analyse zullen wij u dan van een goed advies voorzien.

top

Vergeet niet tijdig uw jaarstukken te deponeren!

Heeft u een besloten vennootschap? Zet dan om de datum van 31 juli in uw agenda een grote rode cirkel. Is, zoals bij de meeste bedrijven, uw boekjaar gelijk aan het kalenderjaar? Dan is de datum van 31 juli de uiterste datum waarop aandeelhouders de jaarrekening moeten vaststellen.

Alleen wanneer er zich bijzondere omstandigheden voordoen, kunnen de aandeelhouders het bestuur maximaal 6 maanden uitstel verlenen. Vervolgens moeten de jaarstukken binnen 8 dagen worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Tijdige deponering is voor u als ondernemer van groot belang. Zou de onderneming namelijk failliet gaan, dan kan niet tijdige deponering door de curator worden aangegrepen om de bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen en dan loopt u risico met uw privévermogen.

Waarschijnlijk heeft u nu juist de besloten vennootschap opgericht om een goede scheiding tussen privé- en zakelijk vermogen aan te brengen. Die doelstellingen kunnen doorkruist worden door niet tijdige deponering van uw jaarstukken. Daarnaast kan niet tijdige deponering ook strafrechtelijk beboet worden.
Alle reden dus om de termijnen van deponering ook als ondernemer zelf goed in de gaten te houden!

top

Er gaat veel veranderen

Nederland mag naar de stembus. Wat de uitkomst is weten we nog niet. Maar we kunnen wel voorspellen dat er veel gaat veranderen. Veranderingen die ook voor u als ondernemer gevolgen hebben.

Er lijkt bijvoorbeeld een ruime meerderheid te zijn voor een geleidelijke verhoging van de AOW leeftijd. Dat klinkt als iets eenvoudigs. Gewoon elk jaar de AOW leeftijd een paar maanden verhogen, maar denkt u eens in wat dit gaat betekenen voor de miljoenen verzekeringscontracten, zoals pensioenen, waar tot nu toe altijd gerekend is met de datum van 65 jaar als start van de AOW. Al die contracten zullen moeten worden aangepast en nieuwe berekeningen moeten worden gemaakt.

Ook op andere gebieden zoals het arbeidsrecht zijn veranderingen te verwachten.

Juist nu is het belangrijk dat u als ondernemer en wij als uw adviseur op het gebied van zekerheid regelmatig contact met elkaar blijven houden. Wij van onze kant zullen telkens proberen onze relaties aan te geven waar bepaalde veranderingen in wet- en regelgeving om aanpassing van het verzekeringspakket vragen.

Maar het is belangrijk dat ook u ons blijft informeren over veranderingen binnen uw bedrijf. Gaat u afscheid nemen van een deel van uw medewerkers of gaat u juist versneld mensen aannemen? Gaat u samenwerken met collega’s of juist bedrijfsonderdelen verkopen?

Het zijn allemaal zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw verzekeringen. Wanneer u ons hierover tijdig informeert, kunnen wij zorgen dat deze verzekeringen tijdig aan de nieuwe situatie worden aangepast.

top
Disclaimer
Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.