zekerheid voor onderneming en ondernemer

Actuele marktontwikkelingen

Onderwerpen

Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41 info@confidozakelijk.nl www.confidozakelijk.nlVraag tijdig contra offertes pensioen aan
Digitale inbraken / computerstoringen en uw verzekering
Hoge Raad breidt aansprakelijkheid werkgevers uit
Hoe is financiŽle situatie bij het overlijden van ondernemer?

Op de hoogte zijn én blijven

ga naar het reactieformulier

In deze nieuwsbrief informeren wij u kort en bondig over een aantal actuele ontwikkelingen die te maken hebben met de verzekeringen van uw onderneming.
Zoals altijd kunt u, indien u na het lezen van onze nieuwsbrief vragen heeft, contact met ons opnemen. We zijn u graag van dienst.

Vraag contra offertes aan voor aanvang nieuwe contractperiode pensioen

spaarloonregeling

Vrijwel elke ondernemer biedt zijn medewerkers aan om aan een pensioenregeling deel te nemen. Soms heeft de onderneming een eigen Ondernemingspensioenfonds. Vaker is het bedrijf verplicht aangesloten bij een Bedrijfspensioenfonds. Maar er zijn ook veel bedrijven die de vrijheid hebben om hun pensioenregeling bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze onder te brengen.

Op dit moment maken circa 27.000 werkgevers met in totaal circa 1 miljoen werknemers gebruik van een dergelijke verzekerde pensioenregeling. Deze ondernemers hebben dus de vrijheid om meerdere offertes op te vragen en het pensioen onder te brengen bij die verzekeringsmaatschappij die voor de onderneming de best passende aanbieding kan doen.

Dit type pensioencontracten wordt vaak voor een periode van vijf jaar afgesloten. In dat geval kan de onderneming dus na 5 jaar beslissen om het pensioencontract bij dezelfde verzekeringsmaatschappij te laten bestaan of onder te brengen bij een andere verzekeringsmaatschappij.

Een goede vergelijking kost tijd, en het valt niet altijd mee om de appels van de peren te onderscheiden. Heeft u als bedrijf een verzekerde pensioenregeling en moet in de komende 12 maanden het bestaande contract worden verlengd, neem dan contact met ons op. Wij zullen u dan graag ondersteunen in het traject om een goede marktvergelijking te maken.

top

Digitale inbraken / computerstoringen en uw verzekering

einde levensloopregeling

Veel ondernemingen zijn in korte tijd sterk afhankelijk geworden van digitale communicatie. In de media verschijnen echter steeds meer berichten over digitale inbraken of computerstoringen die bij afnemers van diensten van die betreffende bedrijven grote schade veroorzaken.

Veel verzekeringen zijn nog niet aangepast aan dit type nieuwe risicoís. Dat heeft onder meer te maken met het nog onvoldoende zicht dat de verzekeringsmaatschappijen hebben op wat de financiŽle consequenties van dit type schade kunnen zijn. En dat inzicht is weer nodig om een adequate verzekeringspremie te kunnen berekenen. Onduidelijk is bijvoorbeeld nog wanneer een onderneming verantwoordelijk is voor schade die klanten lijden als gevolg van een computerinbraak en wanneer de onderneming zich op overmacht mag beroepen.

Als ondernemer is het dus belangrijk om zich bewust te zijn van dit risico en maximale maatregelen te nemen om te voorkomen dat digitale inbraken intreden of ernstige en langdurige computerstoringen zich voordoen.

Wilt u een risico-scan voor uw onderneming welk type schade rondom digitale inbraken en computerstoringen op dit moment wel onder de verzekeringen van uw onderneming vallen en welke niet, neem dan contact met ons op.

top

Hoge Raad breidt aansprakelijkheid werkgevers uit

freelance

Op grond van artikel 7:685 BW moeten werkgevers de werkplek zodanig inrichten en zodanige instructies geven dat werknemers daarin kunnen werken zonder schade te leiden.

Vindt er een ongeval plaats en loopt bijvoorbeeld de werknemer letsel op dan zal vrijwel altijd gekeken worden of de werkgever aan deze verplichting heeft voldaan. Is dit niet het geval dan zal de werkgever de schade van de werknemer moeten vergoeden. Zeker bij letsel kan het hierbij om aanzienlijke bedragen gaan.

Eerder is al vastgesteld dat deze verantwoordelijkheid van de werkgever ook geldt ten aanzien van stagiairs en vrijwilligers. Op 23 maart 2012 heeft de Hoge Raad uitgesproken dat onder omstandigheden deze aansprakelijkheid ook geldt jegens een ZZPíer die de ondernemer inschakelt.

In het arrest ging het om een onderneming die een ZZPíer inschakelde om een vezelverwerkingsmachine te repareren. De ZZPíer klom op enig moment op de machine. Doordat de machine stoffig was, zag hij niet dat op de machine een breekplaat was bevestigd bedoeld om toegang tot de machine te krijgen. Toen hij op de plaats stond, zakte hij er door en liep daarbij zodanig letsel op dat zijn rechterbeen tot boven de knie moest worden geamputeerd. De ZZPíer beschikte niet over een arbeidsongeschiktheidsverzekering en kon nadien zijn beroep niet langer uitoefenen. De ZZPíer stelt hierop de onderneming aansprakelijk voor de door hem geleden schade.

In het arrest komt de Hoge Raad tot het oordeel dat artikel 7:685 lid 4 ertoe strekt bescherming te bieden aan personen die zich, wat betreft de door de werkgever in acht te nemen zorgverplichtingen, in een met de werknemer vergelijkbare positie bevinden. Bij het inschakelen van een ZZPíer kan hiervan naar het oordeel van de Hoge Raad sprake zijn. De ZZPíer moet dan echter wel worden ingeschakeld voor werkzaamheden die feitelijk tot de beroeps- of bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever behoren. Dit is bijvoorbeeld niet het geval indien een drukkerij een ZZPíer inhuurt om het dak van de drukkerij te laten repareren. Maar wel om bijvoorbeeld regulier onderhoud te plegen aan de drukmachines.

Met dit arrest wordt de aansprakelijkheid van werkgevers, voor ongevallen waarbij mensen die voor hem werken betrokken zijn, verder uitgebreid. Tegelijkertijd is het echter niet zo dat een ZZPíer er nu van mag uitgaan dat wanneer hij letsel oploopt bij een opdrachtgever deze altijd aansprakelijk is. De ZZPíer doet er daarom goed aan te zorgen voor een goede AOV verzekering. Ondernemers die beschikken over personeel of werken met vrijwilligers, stagiairs of ZZPíers doen er goed aan hun bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering regelmatig te laten controleren op het voldoen aan de veranderingen in wet- en regelgeving alsmede jurisprudentie.

Heeft u vragen over dit onderwerp, aarzel niet en neem contact met ons op.

top

Hoe is de financiŽle situatie bij het overlijden van de ondernemer?

fusie

Als gevolg van ziekte of ongeval kan ook een ondernemer voortijdig komen te overlijden. Naast de emotionele kant van een dergelijk overlijden zal er vaak ook een financiŽle kant zijn.

De ondernemer is vaak de motor van het bedrijf. En die motor is er dan plotseling niet meer. Terwijl de inkomsten onder druk staan, lopen veel kosten gewoon door. Erfgenamen zullen moeten beslissen wat zij met de onderneming willen doen. Verkopen of voortzetten. Die beslissing kan nadelig beÔnvloed worden doordat er binnen de onderneming onvoldoende financiŽle middelen zijn.

Mogelijk dat de onderneming meerdere eigenaren/vennoten kent. Een onverwacht overlijden van een van hen kan dan betekenen dat de overblijvende eigenaren/vennoten volkomen onverwacht een evenredig deel van de waarde van de onderneming moeten vrijmaken om aan de erfgenamen uit te keren. Indien de onderneming niet beschikt over eigen liquide middelen dan zal dit extern gefinancierd moeten worden. In deze tijd is het echter maar de vraag of banken hiertoe zullen overgaan.

Elke ondernemer zou eigenlijk een goed inzicht moeten hebben in wat de financiŽle consequenties voor de onderneming zijn indien een van de vennoten/eigenaren komt te overlijden. Dergelijke financiŽle risicoís kunnen vaak eenvoudig en tegen een relatief lage premie worden afgedekt door middel van een overlijdensrisicoverzekering.

Wilt u dat wij eventueel samen met uw accountant kijken naar wat globaal de financiŽle consequenties zijn van een voortijdig overlijden van een van de eigenaren/vennoten en op welke wijze dit financiŽle risico kan worden beheerst, neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst.

top
Disclaimer
Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.