zekerheid voor onderneming en ondernemer

Bescherming privévermogen bestuurder vraagt extra aandacht

Bescherming privévermogen van bestuurder vraagt extra aandacht

Onderwerpen

Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41 info@confidozakelijk.nl www.confidozakelijk.nlAansprakelijkheid voor financiële verplichtingen
Aansprakelijkheid bij faillissement
Ook bestuurder niet-commerciële vereniging moet oppassen
Verweren kost altijd geld

Scheiding in vermogen privé en onderneming

ga naar het reactieformulier

Het ondernemerschap brengt risico’s met zich mee. Veel ondernemers willen daarom een scheiding aanbrengen tussen het vermogen van hun onderneming en hun privévermogen. Velen kiezen er daarom voor om de ondernemingsactiviteiten in een aparte rechtspersoon onder te brengen.
Binnen wetgeving en rechtspraak is echter een ontwikkeling gaande waarbij bestuurders van ondernemingen steeds vaker ook in privé aangesproken kunnen worden voor fouten die in het kader van het ondernemerschap zijn begaan. Dat geldt ook voor bestuurders van verenigingen. Een goede bestuurdersaansprakelijkheids-verzekering blijkt steeds meer een voorwaarde om daadwerkelijk het privévermogen die bescherming te geven die de ondernemer beoogt.

Aansprakelijkheid voor financiële verplichtingen

Een rechtspersoon kan financiële verplichtingen aangaan. In beginsel is de rechtspersoon dan aansprakelijk indien deze verplichtingen niet worden nagekomen. Indien de onderneming niet aan haar verplichtingen kan voldoen kunnen er omstandigheden zijn op grond waarvan de schuldeisers kunnen trachten de schuld op het privévermogen van de bestuurders te verhalen.

Dergelijke omstandigheden kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • Op het moment dat de financiële verplichting werd aangegaan, wisten de bestuurders of behoorden de bestuurders te weten dat de onderneming deze verplichting niet zou kunnen nakomen.
  • De financiële verplichting die is aangegaan, is gedaan voor een investering waarbij duidelijk sprake is van overschrijding van het normale ondernemingsrisico. Er kan dan sprake zijn van onbehoorlijk bestuur.
  • Een onderneming kan bijvoorbeeld inbreuk maken op licentierechten van een andere onderneming. Indien er sprake is van bewust handelen van de onderneming dan kan de benadeelde partij trachten de schade te verhalen op het privévermogen van de bestuurders van de onderneming.
  • Bij een bedrijf breekt door overtreding van de milieuwetgeving brand uit. Derden hebben hiervan schade. Een met de dagelijkse leiding belaste bestuurder kan dan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor die door derden geleden schade.
top

Aansprakelijkheid bij failissement

Een onderneming kan failliet gaan. Een faillissement kan allerlei oorzaken hebben. Bijvoorbeeld een ondernemer die investeert in de ontwikkeling van een product waar de markt geen behoefte aan heeft. Maar ook kan het faillissement het gevolg zijn van fraude door medewerkers. Of doordat belangrijke afnemers opeens wegvallen, bijvoorbeeld omdat zij zelf failliet gaan.

Een faillissement kan dus vele oorzaken hebben. Bij een faillissement zal de curator altijd onderzoeken of er aanleiding is de bestuurders van de gefailleerde onderneming in privé aansprakelijk te stellen voor het faillissement. Een aantal voorbeelden:

  • Artikel 36 Invorderingswet bepaalt dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld voor bepaalde door de vennootschap verschuldigde belastingen.
  • Bestuurdersaansprakelijkheid treedt in wanneer niet tijdig melding is gemaakt van het feit dat de vennootschap haar belastingschulden niet zal kunnen betalen. Om aansprakelijkheid te ontlopen, dient binnen 14 dagen nadat de belasting verschuldigd is schriftelijk betalingsonmacht te worden gemeld.
  • De bestuurder heeft nagelaten om een behoorlijke boekhouding te voeren, waaruit de rechten en verplichtingen van de vennootschap blijken.
  • De bestuurder heeft nagelaten om de jaarrekening binnen 13 maanden na afloop van het boekjaar te publiceren bij de Kamer van Koophandel.

In dit en vele andere gevallen kan de curator maar ook bijvoorbeeld de fiscus trachten de schuld te verhalen op het privévermogen van de ondernemer. Zijn er meerdere bestuurders dan kan elk van hen voor de volledige schuld van de onderneming worden aangesproken.

top

Ook de bestuurder van een niet-commerciële vereniging moet oppassen

Veel ondernemers zijn bereid in het bestuur van verenigingen en stichtingen zitting te nemen. De een doet dat vanuit de behoefte om iets naar de samenleving terug te doen. De ander zal dit doen om zijn netwerk uit te breiden.

Wat veel bestuurders niet beseffen, is dat zij soms als bestuurder in privé aansprakelijk gesteld kunnen worden wanneer de vereniging of stichting schade aan anderen toebrengt. Maar kan zelf ook de vereniging/stichting de bestuurder aansprakelijk stellen indien deze van oordeel is dat de bestuurder zijn bevoegdheden heeft overschreden waardoor de vereniging/stichting schade heeft geleden. Ook hier zijn vele voorbeelden van te geven:

  • De vrijwilligers van een vereniging krijgen jaarlijks een kleine vergoeding. De fiscus constateert dit op enig moment en stelt dat deze vergoeding als inkomen moet worden gekwalificeerd. De fiscus legt over meerdere jaren een naheffing op. De vereniging gaat failliet. De curator tracht het boedeltekort te verhalen op de privévermogens van de bestuursleden.
  • Een sportvereniging laat een kunstgrasveld aanleggen. Aan de leverancier wordt door de vereniging een voorschot betaald. Voor de levering van het kunstgrasveld gaat de leverancier failliet. De vereniging stelt vervolgens de bestuursleden in privé aansprakelijk omdat ze hebben nagelaten voor het betalen voldoende te onderzoeken of de leverancier kredietwaardig was.
top

Verweren kost altijd geld

Niet elke claim die wordt ingediend zal door de rechter worden toegewezen. Maar een bestuurder zal zich dan wel moeten verweren. Dat vereist het inschakelen van in bestuurdersaansprakelijkheid gespecialiseerde juristen. Zelfs als de claim met succes wordt bestreden zal de bestuurder geconfronteerd worden met vaak aanzienlijke juridische kosten die niet verhaald kunnen worden op degene die de claim indiende.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is voor bestuurders van ondernemingen maar ook voor bestuurders van verenigingen en stichtingen een belangrijke verzekering. Enerzijds omdat, indien de claim wordt toegewezen, deze voor de verzekeringsmaatschappij wordt betaald en dus niet te n laste komt van het vermogen van de bestuurder. Anderzijds omdat op grond van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering de bestuurder recht heeft op rechtsbijstand. De verzekering vergoedt dus ook de kosten die gemaakt moeten worden om zich te verweren tegen al dan niet terecht ingediende claims tegen de bestuurder. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een echt maatwerk advies. Het is niet mogelijk om te stellen dat deze verzekering altijd wel of niet verzekert.

Belangrijk is dat de specialisten van ons bedrijf samen met u de risico’s in kaart brengen en vervolgens in de markt onderzoeken welke verzekeringsmaatschappij een verzekering heeft die het best aansluit bij uw specifieke situatie.

Wilt u eens verder praten over de risico’s van bestuurdersaansprakelijkheid? Wanneer u op deze link klikt dan nemen wij graag contact met u op.

top
Disclaimer
Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.