nieuwsbrief Confido Zakelijk februari 2011nieuwsbrief Confido Zakelijk februari 2011

Onderwerpen


Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41
info@confidozakelijk.nl
www.confidozakelijk.nl

zekerheid voor onderneming en ondernemer

Geen statisch gegeven

ga naar het reactieformulier

Wetgeving en jurisprudentie veranderen voortdurend. Het is daarom belangrijk om regelmatig samen met uw vaste adviseurs zoals uw accountant en verzekeringsadviseur na te gaan of bepaalde veranderingen aanpassingen binnen uw bedrijf vragen. Zeker omdat steeds vaker de ondernemer privé aansprakelijk gesteld kan worden voor fouten die door de onderneming worden gemaakt.

Aansprakelijkheid werkgever buiten werkomgeving


Elke werkgever heeft de verplichting om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn medewerkers. Dat houdt onder meer in dat medewerkers goede werkinstructies moeten krijgen en veilige gereedschappen ter beschikking moeten worden gesteld. Het is de werkgever die bij ongevallen moet kunnen aantonen aan deze zorgplicht te hebben voldaan. Dit betreft dus de situatie op het werk.

In de afgelopen jaren is er echter een reeks van jurisprudentie ontstaan waarbij het gaat om werknemers die aan het verkeer deelnemen en daar een ongeval krijgen. Het gaat daarbij dan met name om situaties waarbij de verkeersdeelname 'iets' met het werk heeft te maken. Bijvoorbeeld de werknemer die naar opdrachtgever rijdt, of 'even' iets voor het bedrijf gaat halen. In beginsel valt het normale woon-werkverkeer hier niet onder. Maar wel bij bijvoorbeeld een bouwvakker die telkens naar andere bouwlocaties moet rijden.

De Hoge Raad heeft bepaald dat de werkgever op grond van redelijkheid en billijkheid verplicht is zorg te dragen voor een adequate verzekering danwel verplicht is de werknemer in de gelegenheid te stellen zo’n adequate verzekering zelf af te sluiten.

Ook buiten verkeerssituaties kunnen werknemers letsel oplopen. Denk bijvoorbeeld aan agressieve klanten. In de rechtspraak is nu een ontwikkeling te zien die inhoudt dat indien het risico goed verzekerbaar is tegen een betaalbare premie, de werkgever op grond van goed werkgeverschap geacht wordt zorg te dragen voor een adequate verzekering. Werkgevers kunnen aan deze verplichting voldoen door het afsluiten van een collectieve ongevallenverzekering. Een goede verzekering is maatwerk.
Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen.

top

Deponering van de jaarrekening


In de komende periode worden de jaarrekeningen over 2010 weer vastgesteld. Onder meer besloten vennootschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen en naamloze vennootschappen zijn verplicht de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel te deponeren. In beginsel moet dit binnen 7 maanden na het boekjaar geschieden. In bijzondere situaties kan deze termijn worden verlengd.

De ondernemer zelf heeft groot belang bij tijdige deponering.
Artikel 2:248 BW bepaalt namelijk:"In geval van faillissement van de vennootschap is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden, voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement."

Deze bepaling wordt zo uitgelegd dat indien een onderneming failliet gaat en in de drie jaar daarvoor de jaarrekening niet of te laat is gedeponeerd, het bestuur van de onderneming geacht wordt haar taak onbehoorlijk te hebben vervuld. Het is dan aan de ondernemer om te bewijzen dat de schade die het faillissement voor bijvoorbeeld leveranciers heeft niets te maken heeft met de te late deponering. Slaagt de ondernemer hier niet in dan kan de curator de schade die het faillissement tot gevolg heeft trachten te verhalen op de privé bezittingen van de ondernemer.

Tijdige deponering van de jaarstukken is dus erg belangrijk.

top

Contractstermijn zakelijke schadeverzekeringen korter

De gezamenlijke verzekeringsmaatschappijen in Nederland zijn met elkaar overeengekomen dat de contractstermijnen voor zakelijke schadeverzekeringen in beginsel gemaximeerd worden op drie jaar. In overleg kunnen langere termijnen worden overeengekomen.

In de nieuwe situatie kan
de verzekerde na het verstrijken van de termijn van drie jaar de verzekering direct opzeggen met een opzegtermijn van een maand. Deze nieuwe regeling gaat in per 1 juli 2011. De op dit moment bestaande verzekeringen zullen eerst de overeengekomen contractstermijn moeten nakomen.

Deze kortere contractstermijnen bieden ondernemers de mogelijkheid om regelmatiger te kijken of er in de markt verzekeringen worden aangeboden die aantrekkelijker zijn dan de verzekering die eerder is afgesloten. Dat kan uiteraard betekenen dat een lagere premie mogelijk is. Maar wellicht is het belangrijker om te kijken of er inmiddels verzekeraars zijn met betere verzekeringsvoorwaarden waardoor bepaalde schades niet voor eigen rekening blijven.

Overigens is het niet zo dat een kortere contractsperiode altijd in het voordeel is van de klant. Het komt regelmatig voor dat aanbieders een bepaald risico te gunstig inschatten. Indien zij dan de schades zien oplopen, zullen zij de voorwaarden aanpassen of het afsluiten van nieuwe verzekeringen in bepaalde doelgroepen helemaal staken. In die situatie heeft de onderneming juist weer belang bij een verzekering voor een langere periode waaraan ook de aanbieder is gehouden.

Per saldo zijn wij als adviseur positief over kortere contractstermijnen. Maar het betekent wel dat wij frequenter in overleg zullen treden met onze klanten of de bestaande verzekeringen ongewijzigd moeten worden voortgezet danwel dat inmiddels betere alternatieven beschikbaar zijn.

top

Fusie of overname? Let op arbeidsvoorwaarden!

Naar schatting vinden er op jaarbasis circa 20.000 bedrijfsoverdrachten plaats. De verwachting is dat dit aantal in de komende tijd verder zal stijgen. Op grond van artikel 7:662 ev is de overnemende partij verplicht het personeel dat in dienst is van de onderneming die wordt overgenomen, ook over te nemen. En wel tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden als deze medewerkers hadden bij de onderneming die wordt overgenomen.

Als overnemende partij kunt u een goed inzicht krijgen in de salarissen. Belangrijk daarbij is bijvoorbeeld of deze min of meer overeenkomen met de arbeidsvoorwaarden zoals die voor uw eigen medewerkers gelden.

Anders ligt dit bijvoorbeeld voor het onderwerp pensioen. Pensioen is een ingewikkelde materie. Het is goed mogelijk dat de oude onderneming een pensioenregeling kent waarbij de pensioenlasten niet over de jaren gelijk zijn verdeeld maar juist, soms excessief, stijgen naarmate de werknemers ouder worden. Ook kunt u als overnemende partij te maken krijgen met onverwachte waardeoverdrachten. Bij pensioenen kan het om aanzienlijke bedragen gaan. Bij overdrachten binnen het MKB zijn er situaties bekend waarbij de extra pensioenlasten het bedrag van de overname overtroffen!

Indien u overweegt een onderneming over te nemen en daarbij ook personeel overneemt is het dus belangrijk dat u tot in detail de arbeidsvoorwaarden kent en daarbinnen goed zicht heeft op de pensioenlasten nu en in de toekomst. Dit is echt werk voor deskundigen. Informeer ons daarom zodra een dergelijke ontwikkeling zich voordoet.

top

Disclaimer

Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.