nieuwsbrief Confido Zakelijk september 2010nieuwsbrief Confido Zakelijk september 2010

Onderwerpen


Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41
info@confidozakelijk.nl
www.confidozakelijk.nl

zekerheid voor onderneming en ondernemer

Ondersteuning zelfstandig ondernemerschap


ga naar het reactieformulier

In deze nieuwsbrief vertellen we u ook dit keer weer over bedrijfsverzekeringen. De transport-, eigen vervoers- en aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven zijn daar voorbeelden van. Ook is de overheid in deze economische tijden bezig zelfstandig ondernemerschap te ondersteunen waar het kan. Met de regeling willekeurige afschrijving bijvoorbeeld.
Daarnaast steekt niet alleen de overheid de handen uit de mouwen voor de zelfstandige. Prinses Máxima heeft dat heel concreet gedaan door microfinanciering voor de Nederlandse ondernemer nog eens onder de aandacht te brengen bij Minister Van der Hoeven van Economische Zaken. Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwskrant. En hebt u vragen? U weet het, we staan altijd voor u klaar.

Transportverzekering, Eigenvervoersverzekering en nachtclausule

transportverzekeringen

Een normale transportverzekering is bedoeld voor het verzekeren van goederen die, voor de verzekerde, door derden worden vervoerd. Het risico van schade aan eigen materiaal en gereedschappen, denk aan het busje van een installatiebedrijf, wordt hier niet door gedekt.

Daarvoor is er de eigen vervoersverzekering. Deze verzekeringsvorm is bedoeld om eigendommen van de verzekerde die met eigen auto’s worden vervoerd te verzekeren. Meestal wordt gekozen voor een ruime dekking. Daaronder valt alle schade veroorzaakt door van buitenkomend onheil. Het grootste risico schuilt echter in diefstal van de verzekerde lading.

De nachtclausule wordt door verzekeraars vaak op een eigen vervoersverzekering geplaatst om het diefstalrisico te beperken. De naam van de clausule is echter nogal verwarrend. De clausule bepaalt dat diefstal van de lading, na beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden, alleen gedekt is als er braakschade is aan het pand, waarin de auto is gestald. Diefstal uit de auto tijdens de dagelijkse werkzaamheden is echter ook gedekt als er uitsluitend braakschade aan de auto is. Of de diefstal nu ’s nachts of overdag plaats vindt doet niet ter zake.

Bent u een ondernemer die met eigen auto’s zaken vervoert, zoals hier wordt genoemd? Dan is een eigen vervoersverzekering de oplossing. Wij zullen u graag adviseren welke dekkingsvorm voor u het meest geschikt is. 
Neem contact met ons op wanneer u meer wilt weten.

top

Máxima geeft boost aan microfinancieringsregeling

microfinancieringsregeling

Minister Van der Hoeven geeft bij de ondertekening van de overeenkomst met Qredits aan dat Prinses Máxima een grote rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe lening voor microkredieten. Qredits is een stichting die eerder is opgericht met steun van de banken. Het Ministerie heeft begin 2009 15 miljoen euro ter beschikking gesteld om leningen te verstrekken aan (startende) ondernemers. In de afgelopen 1,5 jaar hebben vele succesvolle aanvragen geleid tot 800 kredieten.

Eind augustus hebben Rabobank, ING, ABN-AMRO, BNG en het ministerie van Economische Zaken een nieuwe financieringsovereenkomst gesloten. In het bijzijn van Prinses Máxima. De banken hebben Qredits daarbij een lening gegeven van € 30 miljoen. Uitgaande van een gemiddelde lening van 20.000 euro, betekent dit dat 1500 ondernemers hier gebruik van kunnen maken. Uiteraard onder bepaalde voorwaarden.

In Nederland wordt onder microfinanciering verstaan: coaching en krediet tot 35.000 euro. Het maakt voor startende ondernemers hét verschil tussen wel of geen eigen bedrijf.

Het ministerie van Economische Zaken erkent dat een eigen bedrijf voor veel mensen ‘dé manier is om mee te doen in onze samenleving’. Bovendien ziet zij het eigen ondernemerschap als een belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Juist in de huidige economische situatie moet dit worden gestimuleerd en daar is de recente regeling met Qredits een blinkend voorbeeld van, waar u als ondernemer gebruik van kunt maken.

top

De juiste polisredactie op uw AVB

jurisprudentie

Veel bedrijven hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven waarop de werkgeversaansprakelijkheid is meeverzekerd. Vaak is daarnaast een Wegamverzekering gesloten. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade die medewerkers als bestuurder van een motorrijtuig kunnen oplopen.

In de polisvoorwaarden wordt uiteengezet wanneer wel of juist geen dekking wordt verleend. Voor een AVB is het van belang te weten of de polis dekking verleent voor de werkgeversaansprakelijkheid die voorvloeit uit artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel bepaalt dat de werkgever dient te zorgen voor veilige werkomstandigheden. Als de werkgever niet aan die verplichting voldoet, is hij aansprakelijk voor schade die een werknemer hierdoor oploopt.

In de dagelijkse praktijk komt dit probleem vaker voor. Het blijkt dan dat de redactie van de polis dusdanig is dat de aansprakelijkheid niet volledig is gedekt. Een risico dat geen enkele werkgever wil lopen. Het is dus erg belangrijk dat u laat controleren of de redactie van uw aansprakelijkheidsverzekering voldoet aan de nieuwe jurisprudentie op dit gebied.

Wij kunnen ons voorstellen dat dit artikel u aan het denken zet. Onze medewerkers zijn deskundig op dit gebied en willen u graag helpen bij het controleren van uw aansprakelijkheidsverzekering. Neem contact met ons op voor het maken van een afspraak of voor meer informatie.

top

Willekeurige afschrijving

afschrijvingen

Ook deze tijdelijke door de overheid getroffen regeling is in het leven geroepen om de gevolgen van de huidige economische situatie te verzachten. Wat houdt de regeling precies in, vraagt u zich af.

U mag bepaalde bedrijfsmiddelen die u in 2010 hebt aangeschaft willekeurig afschrijven. In het investeringsjaar zelf mag u maximaal 50% afschrijven en het restant in de jaren daarna. Een voorwaarde daarbij is dat u het middel wel voor 1 januari 2013 in gebruik moet nemen.

Zoals gezegd zijn er een aantal bedrijfsmiddelen die niet onder deze regeling vallen:

  • Gebouwen
  • Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
  • Dieren
  • Immateriële activa (bijvoorbeeld software)
  • Bromfietsen, motorrijwielen en personenauto’s
  • Zaken die bestemd zijn voor terbeschikkingstelling aan derden.
Overigens mag u taxi’s en zeer zuinige personenauto’s weer wel willekeurig afschrijven.

top

Disclaimer

Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.