nieuwsbrief Confido Zakelijk mei 2010nieuwsbrief Confido Zakelijk mei 2010

Onderwerpen


Postbus 227
4530 AE Terneuzen
(0115)61 54 41
info@confidozakelijk.nl
www.confidozakelijk.nl

zekerheid voor onderneming en ondernemer

Vooruit kijkenga naar het reactieformulier

Als (startende) ondernemer komt er veel op u af als het gaat om schadeverzekeringen. U hebt bij de start van uw bedrijf vast stil gestaan bij allerlei soorten verzekeringen. Of misschien zit u er nu wel midden in. In deze nieuwsbrief behandelen we een aantal van deze verzekeringen en vertellen u wat voor u belangrijk is.

Zo zijn er verzekeringen die betrekking hebben op u als ondernemer. Voorbeelden daarvan zijn de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Er zijn ook verzekeringen die betrekking hebben op de gebouwen en bezittingen van uw onderneming. Hieronder leest u bijvoorbeeld over de bedrijfsschaderegeling en het laatste artikel gaat over uw huurdersbelang, voor het geval dat u uw bedrijfspand huurt.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

beroepsaansprakelijkheid

Er zijn bepaalde beroepsgroepen die het risico lopen om, áls zij een beroepsfout maken, aangesproken te worden op de zogeheten zuivere vermogenschade. Onder andere advocaten, artsen, notarissen, financieel adviseurs, docenten en architecten kunnen hiermee te maken krijgen. Denk aan een advocaat die vergeet om voor een bepaalde datum een dagvaarding te versturen. Zijn klant kan hem aansprakelijk stellen voor het financiële nadeel dat hij hierdoor oploopt.

Het maken van een beroepsfout, het geven van een fout advies of het verzuimen van een bepaalde actie leidt voor deze beroepsgroepen meestal tot contractuele aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid die voortvloeit uit een overeenkomst of contract. De klanten lijden geen zaak- of personenschade, maar wél financieel nadeel als gevolg van zuivere vermogensschade. Omdat dit niet gedekt is op een AVB, bestaan er voor deze beroepsgroepen aparte beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen, waarop de zuivere vermogensschade als gevolg van een beroepsfout is gedekt.
Bij het bepalen van de aansprakelijkheid wordt beoordeeld of de individuele beroepsbeoefenaar zorgvuldig en bekwaam heeft gehandeld. Dit wordt uiteraard beoordeeld naar omstandigheden en verschilt per beroepsgroep.

Beroepsfouten die advocaten kunnen maken, verschillen nogal met beroepsfouten die bijvoorbeeld artsen kunnen maken. Ook de daaruit voortvloeiende schade is een totaal andere schade: een arts voert een sterilisatie niet goed uit en daardoor raakt de patiënte toch zwanger… Vandaar dat er verschillende soorten beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen bestaan, toegespitst op het risico van het beroep.

Er wordt de beroepsbeoefenaar steeds vaker de mogelijkheid geboden om op de AVB een aanvullende dekking voor zuivere vermogenschade mee te verzekeren. Het gaat dan om een bepaald bedrag, vaak € 150.000,- of € 250.000,-. Deze mogelijkheden zijn door de verzekeraars gecreëerd omdat er steeds meer behoefte is aan dergelijke dekkingen. De kans om aansprakelijk gesteld te worden door een klant voor een beroepsfout was altijd al aanwezig. Tegenwoordig stelt de klant het bedrijf en/of de beroepsbeoefenaar steeds vaker en gemakkelijker aansprakelijk.

Een groot voordeel van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is dat de verzekeraar een onderzoek zal instellen naar de aansprakelijkheid. Dat hoeft de verzekeringnemer dan zelf niet te doen!

top

Uw bedrijfsschadeverzekering

bedrijfsschade

De eigendommen van een bedrijf kunnen door diverse oorzaken beschadigen. Voor een groot aantal van die risico’s kan een ondernemer zich verzekeren door een gebouwen-, goederen- en inventarisverzekering af te sluiten.

Naast de materiële schade, kan er ook schade ontstaan doordat uw bedrijf stil komt te liggen als gevolg van die materiële schade. Er wordt in dat geval geen winst gemaakt terwijl de vaste kosten (salarissen, belasting, et cetera) doorlopen. Schade als gevolg van het stilliggen van een bedrijf door materiële schades kan verzekerd worden op een bedrijfsschadeverzekering. De gedekte gevaren op een bedrijfsschade-verzekering zijn dezelfde gevaren die ook gedekt zijn op de gebouwen-, goederen- en inventarisverzekering.

Het doel van de bedrijfsschadeverzekering is om het bedrijf schadeloos te stellen voor inkomensverlies door plotselinge bedrijfsstagnatie als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Bij een schade worden de vaste kosten en de winst vergoed over een van tevoren vastgestelde periode (ook wel maximale uitkeringtermijn genoemd). Deze periode verschilt per soort bedrijf en wordt van te voren vastgesteld afhankelijk van o.a. hoe lang een bedrijf nodig heeft om na een brand weer volledig te herbouwen, te produceren en uiteindelijk weer omzet te behalen. In geval van schade zal de werkelijk geleden bedrijfsschade tot maximaal het verzekerd bedrag als gevolg van bijvoorbeeld de brand binnen de vastgestelde periode worden vergoed.

Voor bepaalde bedrijven is het mogelijk om bedrijfsspecifieke risico’s mee te verzekeren:
- Publiekstrekkersrisico: de schade die u als ondernemer lijdt, doordat een publiekstrekker in de buurt van uw zaak verloren gaat en er voor zorgt dat er ook bij u minder klanten komen.
- Toeleveringsrisico: de schade die u loopt, als een toeleverend bedrijf als gevolg van schade niet kan leveren en uiteindelijk uw omzet negatief beïnvloedt.
Beide risico’s zijn mee te verzekeren op uw bedrijfsschadeverzekering.

Het verzekerd bedrag, de duur van de uitkeringstermijn en de te verzekeren risico’s verschillen per soort bedrijf. Een bedrijfsschadeverzekering is daarom geen standaard verzekering. Het is dus goed om uw bedrijfsschadeverzekering op maat te laten adviseren. Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

top

Startende ondernemer en arbeidsongeschiktheid

arbeidsongeschiktheid

Voor u als (startende) ondernemer zijn er verschillende mogelijkheden om u te verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De verzekeraars die de verschillende AOV’s aanbieden, mogen zelf bepalen of ze een aanvrager willen of kunnen accepteren. De overheid heeft in november 2008 een campagne opgezet om juist de startende zelfstandige ondernemers bewust te maken van het risico van arbeidsongeschiktheid.

U hebt drie mogelijkheden als het gaat om de AOV.

1.Een AOV sluiten bij een particuliere verzekeraar
U vraagt een AOV aan bij een verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar beoordeelt uw acceptatie aan de hand van het aanvraagformulier, de gezondheidsverklaring en eventuele keuringstukken.
Er zijn dan een aantal mogelijkheden:
- de verzekering wordt volledig geaccepteerd;
- de verzekering wordt volledig geaccepteerd, maar tegen een hogere premie en/of met een uitsluiting van een bestaande kwaal of ziekte (bijvoorbeeld: u bent niet verzekerd wanneer u door uw zwakke knie niet kunt werken);
- de verzekering wordt niet geaccepteerd.

2.Een vangnet AOV sluiten bij een particuliere verzekeraar
Deze vangnetverzekering is bedoeld voor startende ondernemers die op grond van hun leeftijd en/of bestaande ziektes geen normale AOV kunnen sluiten, zonder uitsluitingen en/of andere beperkingen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar is dan verplicht om u een vangnetverzekering aan te bieden, mits de AOV wordt aangevraagd binnen 3 maanden na start van de onderneming en er sprake is van een afwijzing van een AOV aanvraag.
De dekking op de vangnetverzekering is een minimale dekking, met een maximale uitkering van 70% van het minimumloon. De verzekering kent een eigen risico termijn van één jaar.

3.Vrijwillige voorzetting van de werknemersverzekeringen Ziektewet en WIA
Ook kunt u, onder bepaalde voorwaarden, op vrijwillige basis bij het UWV een ZW en WIA dekking afsluiten. De dekking is dan gelijk aan die van werknemers. Het grote voordeel voor u als startende ondernemer is, dat het UWV verplicht is om de verzekering volledig en zonder beperkingen te accepteren, MITS er aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:
- U dient de dekking binnen 13 weken na het einde van de loondienstverhouding aan te vragen.
- U bent minimaal één jaar verplicht verzekerd geweest voor ZW en WIA.
- U bent jonger dan 65 jaar.

U ziet het, er zijn genoeg mogelijkheden om u te verzekeren tegen het risico van inkomstenverlies als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Het is met name bij de start van de onderneming belangrijk om uw mogelijkheden goed in kaart te brengen. Vooral als u gezondheidsklachten hebt. Wij helpen u graag bij het vinden van een geschikte oplossing! Neem contact op voor meer informatie.

top

Huurdersbelang en uw bedrijfspand

huurdersbelang

Als u besluit een (winkel)pand te huren, dan doet u dat vaak tegen kale huur. Zo kunt u het pand naar eigen inzicht inrichten en verbeteringen aanbrengen. Een deel van die verbeteringen behoort tot de inventaris en kan door u worden verzekerd op uw inventarisverzekering.

Een groot deel van de verbeteringen bestaan echter uit zaken die tot de opstal behoren. De eigenaar en verhuurder van het pand heeft het gebouw natuurlijk verzekerd op een gebouwenverzekering. Een dergelijke verzekering biedt echter alleen dekking voor dát deel van de opstal waar de verhuurder (eigenaar) belanghebbende bij is. U als huurder bent daarentegen eigenaar en belanghebbende van de aangebrachte verbeteringen aan de opstal. Dergelijke verbeteringen worden aangeduid als huurdersbelang.

Huurdersbelang moet door de huurder zelf worden verzekerd. Nu bieden veel inventaris- en goederenverzekeringen de mogelijkheid het huurdersbelang mee te verzekeren. Verzekeraars hanteren in hun polisvoorwaarden echter nogal eens verschillende regelingen. Zo zijn er verzekeraars die het huurdersbelang onder bepaalde voorwaarden automatisch en volledig meeverzekeren. Er zijn ook verzekeraars die in hun polis bepalen dat het huurdersbelang tot een bepaald percentage van de verzekerde som is meeverzekerd. In beide gevallen is het van belang te controleren of er voldoende dekking is.

In verband met eventuele veranderingen in uw inventaris en in de goederenvoorraad is het goed om regelmatig de verzekerde bedragen te laten controleren. Wilt u dat er ook eens met een onafhankelijke en deskundige blik naar uw verzekeringen wordt gekeken? Neem dan gerust contact met ons op.

topDisclaimer

Deze nieuwsbrief voor ondernemers is met veel zorg samengesteld. Confido Zakelijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.